Thông tin liên hệ

90 Pasteur, phường Bến Nghé
Quận 1, TP HCM

Chúng tôi hỗ trợ 24/7
Phân tích cơ bản

TÌM HIỂU VỀ MỘT KHOẢN MỤC QUAN TRỌNG TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN – ĐÓ LÀ HÀNG TỒN KHO – PHẦN 3

CÁCH GHI NHẬN GIÁ TRỊ HÀNG TỒN KHO? Thông thường, các công ty sẽ có 3 cách để ghi nhận giá trị hàng tồn kho: First In, First Out (FIFO):

Phân tích cơ bản

TÌM HIỂU VỀ MỘT KHOẢN MỤC QUAN TRỌNG TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN – ĐÓ LÀ HÀNG TỒN KHO – PHẦN 2

VÒNG QUAY HÀNG TỒN KHO LÀ GÌ? Vòng quay hàng tồn kho là một tỷ lệ phổ biến đo lường tần suất một công ty bán tất cả hàng hóa

Phân tích cơ bản

TÌM HIỂU VỀ MỘT KHOẢN MỤC QUAN TRỌNG TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN – ĐÓ LÀ HÀNG TỒN KHO – PHẦN 1

HÀNG TỒN KHO LÀ GÌ? Hàng tồn kho bao gồm tất cả hàng hóa mà một công ty có sẵn để bán, trong các cửa hàng hoặc nhà kho, cùng