Thông tin liên hệ

90 Pasteur, phường Bến Nghé
Quận 1, TP HCM

Chúng tôi hỗ trợ 24/7
Phân tích cơ bản

THÊM MỘT CHỈ SỐ CHÍNH ĐỂ PHÂN TÍCH TÍNH THANH KHOẢN CỦA DOANH NGHIỆP – ĐÓ LÀ HỆ SỐ THANH TOÁN NHANH (QUICK RATIO – QR) – PHẦN 2

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC KHOẢN PHẢI THU ĐẾN QR? Các khoản phải thu, là một trong những thành phần chính của tài sản ngắn hạn. Chúng cũng có thể làm

Phân tích cơ bản

THÊM MỘT CHỈ SỐ CHÍNH ĐỂ PHÂN TÍCH TÍNH THANH KHOẢN CỦA DOANH NGHIỆP – ĐÓ LÀ HỆ SỐ THANH TOÁN NHANH (QUICK RATIO – QR) – PHẦN 1

QR LÀ GÌ? Hệ số thanh toán nhanh (QR) là một trong các chỉ số giúp hiểu tình hình tài chính trong ngắn hạn của một công ty. QR sử

Phân tích cơ bản

MỘT TRONG CÁC CHỈ SỐ CHÍNH ĐỂ PHÂN TÍCH TÍNH THANH KHOẢN CỦA DOANH NGHIỆP – ĐÓ LÀ HỆ SỐ THANH TOÁN HIỆN HÀNH (CURRENT RATIO – CR) – PHẦN 2

MỐI QUAN HỆ GIỮA CR VÀ NỢ? Công thức của CR là lấy tài sản ngắn hạn chia nợ ngắn hạn. Từ công thức, CR nói lên rằng nếu chuyển

Phân tích cơ bản

MỘT TRONG CÁC CHỈ SỐ CHÍNH ĐỂ PHÂN TÍCH TÍNH THANH KHOẢN CỦA DOANH NGHIỆP – ĐÓ LÀ HỆ SỐ THANH TOÁN HIỆN HÀNH (CURRENT RATIO – CR) – PHẦN 1

HỆ SỐ THANH TOÁN HIỆN HÀNH (CR) LÀ GÌ? Hệ số thanh toán hiện hành (CR) là một chỉ số tài chính được sử dụng để xem xét tài sản

Phân tích cơ bản

TÌM HIỂU VỀ MỘT KHOẢN MỤC QUAN TRỌNG TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN – ĐÓ LÀ HÀNG TỒN KHO – PHẦN 3

CÁCH GHI NHẬN GIÁ TRỊ HÀNG TỒN KHO? Thông thường, các công ty sẽ có 3 cách để ghi nhận giá trị hàng tồn kho: First In, First Out (FIFO):

Phân tích cơ bản

TÌM HIỂU VỀ MỘT KHOẢN MỤC QUAN TRỌNG TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN – ĐÓ LÀ HÀNG TỒN KHO – PHẦN 2

VÒNG QUAY HÀNG TỒN KHO LÀ GÌ? Vòng quay hàng tồn kho là một tỷ lệ phổ biến đo lường tần suất một công ty bán tất cả hàng hóa

Phân tích cơ bản

TÌM HIỂU VỀ MỘT KHOẢN MỤC QUAN TRỌNG TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN – ĐÓ LÀ HÀNG TỒN KHO – PHẦN 1

HÀNG TỒN KHO LÀ GÌ? Hàng tồn kho bao gồm tất cả hàng hóa mà một công ty có sẵn để bán, trong các cửa hàng hoặc nhà kho, cùng

Phân tích cơ bản

TÌM HIỂU VỀ MỘT KHOẢN MỤC QUAN TRỌNG TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN – ĐÓ LÀ KHOẢN PHẢI TRẢ (AP) – PHẦN 2

SO SÁNH AP VÀ AR? AP và AR là 2 khoản mục hoàn toàn trái ngược nhau. Khi một công ty mua một thứ gì đó từ một nhà cung

Phân tích cơ bản

TÌM HIỂU VỀ MỘT KHOẢN MỤC QUAN TRỌNG TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN – ĐÓ LÀ KHOẢN PHẢI TRẢ (AP) – PHẦN 1

AP LÀ GÌ? Khoản phải trả (AP) là khoản mục mà công ty chịu trách nhiệm thanh toán cho các nhà cung cấp và các chủ nợ ngắn hạn, ngược

Phân tích cơ bản

TÌM HIỂU VỀ MỘT KHOẢN MỤC QUAN TRỌNG TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN – ĐÓ LÀ KHOẢN PHẢI THU (AR) – PHẦN 3

VÒNG QUAY KHOẢN PHẢI THU LÀ GÌ? Vòng quay AR đo lường tần suất mà một công ty thu tiền khách hàng của mình. Bạn có thể tính toán tỷ

Phân tích cơ bản

TÌM HIỂU VỀ MỘT KHOẢN MỤC QUAN TRỌNG TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN – ĐÓ LÀ KHOẢN PHẢI THU (AR) – PHẦN 2

AR ĐƯỢC TÍNH NHƯ THẾ NÀO? TÍNH CHẤT CỦA AR? AR của các công ty được tạo nên khi bán sản phẩm dịch vụ cho khách hàng và để khách

Phân tích cơ bản

TÌM HIỂU VỀ MỘT KHOẢN MỤC QUAN TRỌNG TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN – ĐÓ LÀ KHOẢN PHẢI THU (AR) – PHẦN 1

AR LÀ GÌ? Khoản phải thu (AR) là các khoản tiền mà những khách hàng đã mua hàng hóa hoặc dịch vụ nợ công ty, hay còn gọi là mua

Phân tích cơ bản

TÌM HIỂU VỀ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA MỘT DOANH NGHIỆP (WORKING CAPITAL – WC) – PHẦN 2

CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH CỦA WC? 4 thành phần chính của vốn lưu động: Tiền mặt, các khoản phải thu, hàng tồn kho, và các khoản phải trả. Tiền mặt,

Phân tích cơ bản

TÌM HIỂU VỀ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA MỘT DOANH NGHIỆP (WORKING CAPITAL – WC) – PHẦN 1

WORKING CAPITAL LÀ GÌ? Vốn lưu động (WC) giúp cung cấp thông tin tổng quan về tình hình tài chính ngắn hạn của công ty, chính là giá trị còn

Phân tích cơ bản

TÌM HIỂU VỀ GIÁ TRỊ HIỆN TẠI RÒNG (NPV) – PHẦN 2

CÁCH TÍNH NPV? Công thức xác định giá trị hiện tại ròng có dạng như sau:Giá trị hiện tại ròng = Tổng giá trị hiện tại của các dòng tiền

Phân tích cơ bản

TÌM HIỂU VỀ GIÁ TRỊ HIỆN TẠI RÒNG (NPV) – PHẦN 1

NPV LÀ GÌ? Giá trị hiện tại ròng là giá trị hiện tại của dòng tiền thu vào trừ đi giá trị hiện tại của dòng tiền chi ra. Các

Phân tích cơ bản

TÌM HIỂU VỀ CHI PHÍ VỐN BÌNH QUÂN (WACC) – PHẦN 2

SỰ KHÁC NHAU GIỮA WACC VÀ CHI PHÍ VỐN THÔNG THƯỜNG? Chi phí vốn thông thường là tổng chi phí vốn vay và vốn chủ sở hữu mà một công

Phân tích cơ bản

TÌM HIỂU VỀ CHI PHÍ VỐN BÌNH QUÂN (WACC) – PHẦN 1

Khi đưa ra quyết định đầu tư, chúng ta thường tự đưa ra tỷ suất sinh lời yêu cầu, hoặc đánh giá tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở

Phân tích cơ bản

Chỉ số định giá theo dòng tiền PV (Present Value) – [Phần 2]

CHÚNG TA CÙNG TÌM HIỂU THÊM VỀ MỘT CHỈ SỐ QUAN TRỌNG TRONG ĐỊNH GIÁ, ĐÓ LÀ GIÁ TRỊ HIỆN TẠI CỦA DÒNG TIỀN (PRESENT VALUE, hay PV) TÍNH PV

Phân tích cơ bản

Chỉ số định giá theo dòng tiền PV (Present Value) – [Phần 1]

CHÚNG TA CÙNG TÌM HIỂU MỘT GIÁ TRỊ QUAN TRỌNG TRONG ĐỊNH GIÁ, ĐÓ LÀ GIÁ TRỊ HIỆN TẠI CỦA DÒNG TIỀN (PRESENT VALUE, hay PV) PV LÀ GÌ? Giá

Phân tích cơ bản

Kết quả hoạt động kinh doanh – [Phần 3]

TÌM HIỂU THÊM MỘT CHÚT VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH – BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH SỰ KHÁC BIỆT GIỮA BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (BCĐKT) VÀ

Phân tích cơ bản

Bảng kết quả hoạt động kinh doanh – [Phần 2]

TÌM HIỂU THÊM MỘT CHÚT VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH – BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BCKQ HĐKD HỮU ÍCH GÌ CHO NHÀ ĐẦU TƯ? BCKQ HĐKD

Phân tích cơ bản

Bảng kết quả hoạt động kinh doanh – [Phần 1]

TÌM HIỂU MỘT CHÚT VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH – BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (BCKQ HĐKD) LÀ GÌ

Phân tích cơ bản

Bảng cân đối kế toán – [Phần 3]

TÌM HIỂU THÊM MỘT CHÚT NỮA VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH – BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN  BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIÚP ÍCH GÌ CHO NHÀ ĐẦU TƯ?  Bảng

Phân tích cơ bản

Bảng cân đối kế toán – [Phần 2]

TÌM HIỂU THÊM VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH – BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TÀI SẢN LÀ GÌ? Tài sản là những thứ có giá trị mà một công ty sở hữu,

Phân tích cơ bản

Bảng cân đối kế toán – [Phần 1]

TÌM HIỂU MỘT CHÚT VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH – BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN  BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN LÀ GÌ?  Bảng cân đối kế toán như giống như

Phân tích cơ bản

Tỷ suất lợi nhuận ròng (Net Profit Margin – NPM)

THÊM MỘT CHỈ SỐ QUAN TRỌNG KHÁC, ĐÓ LÀ TỶ SUẤT LỢI NHUẬN RÒNG, HAY NET PROFIT MARGIN (NPM) NPM LÀ GÌ NHỈ? Tỷ suất lợi nhuận ròng (NPM) là

Phân tích cơ bản

Tỷ suất lợi nhuận gộp (Gross Margin)

CHÚNG TA CÙNG TÌM HIỂU MỘT CHỈ SỐ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, ĐÓ LÀ TỶ SUẤT LỢI NHUẬN GỘP, HAY GROSS MARGIN.  GROSS MARGIN LÀ GÌ?

Phân tích cơ bản

Chỉ số ROE – [Phần 2] – Ứng dụng

TIẾP THEO, CHÚNG TA SẼ CÙNG TÌM HIỂU ĐIỀU GÌ ẨN ĐẰNG SAU CHỈ SỐ ROE CỦA MỘT DOANH NGHIỆP  ĐIỀU GÌ CÓ THỂ KHIẾN ROE CAO HƠN?  Như chúng

Phân tích cơ bản

Chỉ số ROE – [Phần 1] – Là gì?

CHÚNG TA CÙNG TÌM HIỂU THÊM MỘT CHỈ SỐ RẤT QUAN TRỌNG ĐỂ RA QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ, ĐÓ LÀ ROE  ROE LÀ GÌ NHỈ?  Tỷ suất sinh lời trên